بلیط گوانجو چین


ساعت و روز پرواز تهران به گوانجو :


بلیط ماهان ( MAHAN AIR )

پرواز مستقیم ماهان به مقصد گوانجو ( چین ) روزهای یکشنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه و جمعه از تهران ساعت 21:10 حرکت و ساعت 08:50 به وقت محلی گوانجو به مقصد می رسد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی ( IKA ) تا فرودگاه BAIYUN INTL  شهر گوانجو ( GUANGZHOU  )  07:40 دقیقه می باشد  .

 بلیط قطر ایرویز ( QATAR AIRWAYS )

پرواز غیر مستقیم قطری ( قطر ایر ویز ) به مقصد گوانجو همه روزه  از مسیر تهران – دوحه – گوانجو (IKA – DOH – CAN ) در مسیر رفت و مسیر گوانجو – دوحه – تهران ( CAN – DOH – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی قطر از تهران به مقصد دوحه ( DOHA ) ساعت 04:40 ، 11:35 و 22:40 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه HAMAD INTL دو ساعت و پنج دقیقه می باشد . ادامه مسیر از دوحه به شهر گوانجو همه روزه و ساعت 01:30 بامداد می باشد . هواپیمای قطر بعد از 07:20 دقیقه در ساعت 13:50 به وقت محلی به گوانجو می رسد .

بلیط امارات ( EMIRATES )

پرواز غیر مستقیم امارات ( EK ) به مقصد گوانجو همه روزه  از مسیر تهران – دبی – گوانجو (IKA – DXB – CAN ) در مسیر رفت و مسیر گوانجو – دبی – تهران ( CAN – DXB – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی امارات از تهران به مقصد دبی ( DUBAI ) ساعت 04:25 ، 11:00 ، 18:35 و 23:55 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه DUBAI INTL دو ساعت و ده دقیقه می باشد . ادامه مسیر از دبی به شهر گوانجو همه روزه ساعت 10:45  بامداد می باشد . هواپیمای امارات بعد از 06:50 دقیقه در ساعت 21:45 به وقت محلی به گوانجو می رسد .

 بلیط سی زد ( CHINA SOUTHERN AIRLINES )

پرواز غیر مستقیم سی زد ( CZ ) به مقصد گوانجو یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه از مسیر تهران – ارومچی – گوانجو (IKA – URC – CAN ) در مسیر رفت و مسیر گوانجو – ارومچی – تهران ( CAN – URC – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی چین جنوبی ( CZ ) از تهران به مقصد ارومچی ( URUMQI ) ساعت 22:45 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه DIWOPU INTL چهار ساعت و بیست و پنج دقیقه می باشد . ادامه مسیر از ارومچی به شهر گوانجو همه روزه  ساعت 09:10 ، 10:30 ، 12:45 ، 14:45 ، 19:10 می باشد . هواپیمای سی زد بعد از 05:05 دقیقه به گوانجو می رسد .


بلیط شانگهای چین


ساعت و روز پرواز تهران به شانگهای :


 بلیط ماهان ( W5 )

پرواز مستقیم ماهان به مقصد شانگهای ( چین ) روزهای یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه از تهران ساعت 21:10 حرکت و ساعت 09:55 به وقت محلی شانگهای به مقصد می رسد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی ( IKA ) تا فرودگاه PUDONG INTL  شهر شانگهای ( SHANGHAI )  08:45 دقیقه می باشد  .

 بلیط قطر ایرویز ( QR )

پرواز غیر مستقیم قطری ( قطر ایر ویز ) به مقصد شانگهای همه روزه  از مسیر تهران – دوحه – شانگهای (IKA – DOH – PVG ) در مسیر رفت و مسیر شانگهای – دوحه – تهران ( CAN – DOH – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی قطر از تهران به مقصد دوحه ( DOHA ) ساعت 04:40 ، 11:35 و 22:40 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه HAMAD INTL دو ساعت و پنج دقیقه می باشد . ادامه مسیر از دوحه به شهر شانگهای همه روزه و ساعت 01:05 بامداد می باشد . هواپیمای قطر بعد از 08:10 دقیقه در ساعت 14:15به وقت محلی به شانگهای می رسد .

بلیط امارات ( EK )

پرواز غیر مستقیم امارات ( EK ) به مقصد شانگهای همه روزه  از مسیر تهران – دبی – شانگهای (IKA – DXB – PVG ) در مسیر رفت و مسیر شانگهای – دبی – تهران ( PVG – DXB – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی امارات از تهران به مقصد دبی ( DUBAI ) ساعت 04:25 ، 11:00 ، 18:35 و 23:55 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه DUBAI INTL دو ساعت و ده دقیقه می باشد . ادامه مسیر از دبی به شهر شانگهای همه روزه ساعت 03:10 و 09:15 می باشد . هواپیمای امارات بعد از 07:55 دقیقه در ساعت 15:05 و 21:05 به وقت محلی به شانگهای می رسد .

 بلیط سی زد ( چین جنوبی )

پرواز غیر مستقیم سی زد ( CZ ) به مقصد شانگهای یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه از مسیر تهران – ارومچی – شانگهای (IKA – URC – SHA ) در مسیر رفت و مسیر شانگهای – ارومچی – تهران ( SHA – URC – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی چین جنوبی ( CZ ) از تهران به مقصد ارومچی ( URUMQI ) ساعت 22:45 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی تا فرودگاه DIWOPU INTL چهار ساعت و بیست و پنج دقیقه می باشد . ادامه مسیر از ارومچی به شهر شانگهای ( HONGQIAO INTL ) همه روزه  ساعت 09:30 ، 10:30 ، 11:15 ، 16:05 می باشد . هواپیمای سی زد بعد از 04:45 دقیقه به شانگهای می رسد .


بلیط پکن چین


ساعت و روز پرواز تهران به پکن :


بلیط ماهان ( MAHAN )

پرواز مستقیم ماهان به مقصد پکن ( چین ) روزهای یکشنبه ، سه شنبه و جمعه از تهران ساعت 19:15 حرکت و ساعت 06:20 به وقت محلی پکن به مقصد می رسد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی ( IKA ) تا فرودگاه CAPITAL INTL  شهر پکن ( BEIJING )  06:40 دقیقه می باشد  .

 بلیط قطر ایرویز ( QATAR )

پرواز غیر مستقیم قطری ( قطر ایر ویز ) به مقصد پکن همه روزه  از مسیر تهران – دوحه – پکن (IKA – DOH – PEK ) در مسیر رفت و مسیر پکن – دوحه – تهران ( PEK – DOH – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی قطر از تهران به مقصد دوحه ( DOHA ) ساعت 04:40 ، 11:35 و 22:40 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه HAMAD INTL دو ساعت و پنج دقیقه می باشد . ادامه مسیر از دوحه به شهر بیجینگ ساعت 02:00 در روزهای دوشنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه و جمعه و ساعت 11:10 در روزهای شنبه ، یکشنبه و چهارشنبه می باشد . هواپیمای قطر بعد از 07:40 دقیقه به پکن می رسد .

بلیط امارات ( EMIRATES )

پرواز غیر مستقیم امارات ( EK ) به مقصد پکن همه روزه  از مسیر تهران – دبی – پکن (IKA – DXB – PEK ) در مسیر رفت و مسیر پکن – دبی – تهران ( PEK – DXB – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی امارات از تهران به مقصد دبی ( DUBAI ) ساعت 04:25 ، 11:00 ، 18:35 و 23:55 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی تا فرودگاه DUBAI INTL دو ساعت و ده دقیقه می باشد . ادامه مسیر از دبی به شهر پکن همه روزه ساعت 03:20 و 11:00 می باشد . هواپیمای امارات بعد از 07:25 دقیقه در ساعت 14:45 و 22:30 به وقت محلی به پکن می رسد .

  بلیط سی زد ( چین جنوبی ) ( CHINA SOUTHERN AIRLINES )

پرواز غیر مستقیم سی زد ( CZ ) به مقصد پکن یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه از مسیر تهران – ارومچی – پکن (IKA – URC – PEK ) در مسیر رفت و مسیر پکن – ارومچی – تهران ( PEK – URC – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی چین جنوبی ( CZ ) از تهران به مقصد ارومچی ( URUMQI ) ساعت 22:45 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی تا فرودگاه DIWOPU INTL چهار ساعت و بیست و پنج دقیقه می باشد . ادامه مسیر از ارومچی به شهر پکن (CAPITAL INTL ) همه روزه  ساعت 09:30 ، 10:30 ، 13:35 ، 14:25 ، 17:05 و 20:45 می باشد . هواپیمای سی زد بعد از 03:45 دقیقه به شانگهای می رسد .

بلیط نوروز 1400